Algemene voorwaarden

Wat we met elkaar afspreken

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

#Opdrachtnemer: Praktijk Ammoniet die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten aan opdrachtgever en die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

#Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;

#Consument: de persoon, onderneming of instantie die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

#In samenwerking met: de persoon, de onderneming of instantie waar Praktijk Ammoniet de aangeboden diensten mee samen onderneemt, Masthé uit Veghel.

#Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, massage en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;

#Coachee: degene die deelneemt aan een begeleiding-, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is;

#Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

# Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

#Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

#Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer;

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Raquel en Miriam handelend onder Praktijk Ammoniet en Masthé (Gevestigd in Veghel)
Of alleen Praktijk Ammoniet (Raquel)
Jonagold 35, 5056 DK Berkel-Enschot
Telefoonnummer: 06-44697464
E-mailadres: info@praktijkammoniet.nl
KvK-nummer: 74640445
Btw-identificatienummer: NL001670461B51

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument;

3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en beschikbaar is op de site;

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd;

5. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;

6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;

7. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard;

8. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden;

9. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden;

Artikel 4. Offertes Opdrachtgever

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 21 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 21 dagen worden bevestigd;

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;

3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie;

Artikel 5. De overeenkomst Consument

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment
van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden;

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;

5. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen bij een overeenkomst van zes maanden, waarbij beide partijen een opzegtermijn van tenminste 2 maanden in acht nemen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen;

6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten;

7. Een overeenkomst van een coaching traject kan niet opgezegd worden, maar kan er verschoven worden in tijdsbestek. Echter dient het traject vanaf de afname binnen een jaar te zijn volbracht. Bij verhindering of niet nakomen van afspraken door de opdrachtgever, komen sessies te vervallen, maar blijft de betaling staan zoals afgesproken.

Artikel 6. Social Deal voorwaarden
1. Bij het aangaan van een Social Deal overeenkomst, kan er geen geld worden terug gegeven voor een aangekochte voucher;
2. De aangekochte voucher vervalt bij de verstreken datum, na deze datum worden er geen behandelingen meer ingepland. De behandelingen dienen vóór de verstreken data te zijn ingepland voor de te verstrijken data;
3. De opdrachtgever die de Social Deal voucher heeft aangekocht, is zelf verantwoordelijk voor het maken van een afspraak bij de opdrachtnemer. Een afspraak maken kan per whatsapp of per mail;
4. Voor de aangekochte voucher kan men alleen de desbetreffende behandeling inplannen in overleg met de opdrachtnemer. Bij niet tijdig afmelden (24 uur voor de afgesproken tijd) of niet komen opdagen door de opdrachtgever, vervalt de behandeling en kan er geen nieuwe behandeling voor dezelfde voucher worden ingepland. De opdrachtnemer mag op elk moment een afspraak verzetten;
5. Afzeggen van de gemaakte afspraak voor de afgenomen behandeling van de aangekochte voucher door de opdrachtgever kan alleen per whatsapp of per mail, NIET telefonisch;
6. Een gemaakte afspraak voor een behandeling voor de aangekochte voucher, is alleen geldig door een bevestiging van de opdrachtnemer middels whatsapp of per mail.
7. Er kan slechts één coupon per soort behandeling/aanbod worden afgenomen door dezelfde opdrachtgever. Voor een dezelfde behandeling/aanbod kunnen er geen meerdere vouchers worden gekocht door dezelfde opdrachtgever, alleen om cadeau te geven kunnen er meerdere vouchers worden afgenomen.
8. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade (emotioneel, mentaal, fysiek en/of materialistisch) ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten zonder en in samenwerking met Masthé, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer;

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de CAT naar beste inzicht en vermogen naleven;

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

Artikel 8. Contractduur en opzegging

1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;

2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst voor langere perioden schriftelijk opzeggen. Bij een overeenkomst met een de duur van zes maanden, hebben beide partijen een opzegtermijn van tenminste 2 maanden in acht nemen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen;
3. . Een overeenkomst van een coaching traject kan niet opgezegd worden, maar kan er verschoven worden in tijdsbestek. Echter dient het traject vanaf de afname binnen een jaar te zijn volbracht. Bij verhindering of niet nakomen van afspraken door de opdrachtgever, komen sessies te vervallen, maar blijft de betaling staan zoals afgesproken.

Artikel 9. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft;

Artikel 10. Het aanbod van producten

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen;

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet;

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst;

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten;

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van verzending;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de
prijs garandeert;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het
reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor
de consument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader
van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie;
– de producten worden zoveel mogelijk in overeenstemming met afbeeldingen en omschrijvingen
aangeleverd en gemaakt in geval van handgemaakte en/of natuurproducten. Echter werk ik met
handgemaakte en natuurproducten en kunnen kleine verschillen in producten voorkomen, zoals
grootte, kleur en vorm;

Artikel 11. Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger;

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies;

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 7 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 7 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending;

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit;

Artikel 12. Kosten in geval van herroeping producten

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening;

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode;

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product;

4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst, middels het attenderen naar de algemene voorwaarden en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden;

Artikel 13. Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld;

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
– die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
– die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
– die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– die snel kunnen bederven of verouderen;
– waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer
geen invloed heeft;
– voor hygiënische producten, zoals sieraden, kruiden, theeën en verzorgingsproducten, waarvan de
consument de verzegeling heeft verbroken;
– voor producten die gebruikt en/of aangebroken zijn,
zoals kruiden, theeën en verzorgingsproducten;
– voor producten die uit hun gesealde verpakking zijn gehaald, denk hierbij aan kaarten, boeken,
kaarsen en gelijkwaardige producten die op deze manier zijn verpakt;

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht voor diensten:
– bij gemaakte kosten door opdrachtnemer voor betreffende logies, vervoer en catering op een
bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode bij niet tijding annuleren door opdrachtgever en/of
consument volgens de algemene voorwaarden;
– reserveringskosten voor deelname aan een cursus, workshop, training, retraite dag en/of -weekend,
of begeleidings-of coachtraject;
– bestelde producten door opdrachtgever en/of consument voor deelname aan een cursus,
workshop, training, retraite dag en/of -weekend, of begeleidings-of coachtraject;
– waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de opdrachtgever en/of consument is
begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
– betreffende weddenschappen;

Artikel 14. Prijsbepaling producten en/of diensten

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur van de offerte en/of overeenkomst worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven;

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld;

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

– deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
– de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop
de prijsverhoging ingaat;

5. De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders is vermeld;

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-, en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk-, en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren;

Artikel 15. Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik;

2. Een door de ondernemer andere onderneming, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden;

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend;

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten;

5. De garantie geldt niet indien:

– De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft
laten repareren en/of bewerken;
– De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op
de verpakking behandeld zijn;
– De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft
gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 16. Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten;

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt;

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding;

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding;

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen;

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd in overleg met de consument, na akkoord van de consument zal het vervangende artikel worden toegezonden. Hierop berust ook het herroepingsrecht. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de consument;

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tot het moment van afgifte aan dienstbezorging die aan de consument zal leveren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

Artikel 17. Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd;

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat neergelegd wordt bij de geschillencommissie waar ondernemer bij aangesloten is;

5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft;

6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren;

Artikel 18- Geschillenbeslechting

1. Op iedere overeenkomst tussen de ondernemer en de opdrachtgever en/of consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland;

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing;

3. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is;

Artikel 19. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen alleen veranderd worden door de opdrachtnemer/ondernemer en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever en/of consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager;

Artikel 20. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden;

Artikel 21. Intellectuele eigendom

1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen, – handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever en/of de consument mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;

2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht;

Artikel 22. Betaling

1. Betaling dient per overboeking vooraf de aankoop van de bestelling, een losse behandeling, een cursus, workshop, training, retraite dag en/of -weekend, begeleidings-of coachtraject te worden voldaan binnen de gestelde termijn* wat benoemd wordt. (*Wanneer er geen betaling binnen de gestelde termijn is gedaan, waarbij het overeengekomen bedrag op de rekening van de ondernemer bijgeboekt is, ben je niet zeker van een reserveringsplaats van de gewenste dienst of van je bestelde producten.) Tenzij de bestelling wordt afgehaald bij de praktijk dan is het mogelijk om ter plaatse bij het afhalen per contant of per overboeking direct te betalen, alvorens de bestelling mag worden meegenomen. Bij een losse behandeling en/of traject in de praktijk is het ook mogelijk als dat overeen is gekomen, om voorafgaand van de losse behandeling en/of traject per contant of per overboeking direct te betalen. Groepsbehandelingen in samenwerking met Masthé dienen vooraf via het digitale reserveringssysteem betaald te worden. Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 7 dagen na de behandeling, de factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;

2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden;

3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever en/of consument voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever en/of consument zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;

6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen;

7. De opdrachtgever en/of de consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden;

Artikel 23. Incassokosten

In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 10 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.

Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur;

Artikel 24. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade (emotioneel, mentaal, fysiek en/of materialistisch) ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten zonder en in samenwerking met Masthé, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer;

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;

4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt;

5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten;

Artikel 25. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst Opdrachtgever

1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, workshop, training, retraite dag en/of -weekend, begeleidings- of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag, echter minus de reserverings- en administratiekosten. Wat afhankelijk is van de hoogte van de dienst/ opdracht met een minimum van €25,- ;

2. De opdrachtgever voor een cursus, workshop, training, retraite dag en/of -weekend, begeleidings-of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, workshop, training, retraite dag en/of -weekend, begeleidings-of coachtraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;

3. Annulering door de opdrachtgever van de dienst/ opdracht kan tot 6 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject geschieden, echter minus de reserverings- en administratiekosten. Wat afhankelijk is van de hoogte van de opdracht met een minimum van €25,-. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, workshop, training, retraite dag en/of -weekend, begeleidings-of coachtraject te voldoen;

4. Bij annulering binnen 6 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus, workshop, training, retraite dag en/of -weekend, begeleidings-of coachtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 60% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag;

5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, workshop, training, retraite dag en/of -weekend, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen;

6. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 95 euro. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd. Ook Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee later komt dan de afgesproken tijd, worden dezelfde tarieven gehanteerd, terwijl de tijd in mindering wordt gebracht;

Artikel 26. Annulering/ beëindiging van een losse behandeling

Een individueel losse behandeling kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Een sessie van een begeleidings- of coach gesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor de behandeling in rekening te brengen met een minimum van 75 euro. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd. Ook Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee later komt dan de afgesproken tijd, worden dezelfde tarieven gehanteerd, terwijl de tijd in mindering wordt gebracht;

Artikel 27. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten;